ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων υποψηφίων σπουδαστών, υπενθυμίζεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ά ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση  να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα) .

ΑΙΤΗΣΕΙΣ που δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφές σε Ειδικά Τμήματα και Κύκλους Σπουδών θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση  στον υπάλληλο courier από τον ενδιαφερόμενο. Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον  φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή. Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την ημερομηνία του Ειδικού Τμήματος στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν. Εφόσον, το Ειδικό Τμήμα που έχουν επιλέξει είναι πλήρες, η εγγραφή τους θα γίνεται για το αμέσως επόμενο διαθέσιμο Τμήμα.

Εφόσον στο φάκελο εμπεριέχονται περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, θα πρέπει τα αιτούμενα δικαιολογητικά να επισυνάπτονται σε κάθε αίτηση ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση πέραν του ενός Τμήματος κατά την ίδια χρονική περίοδο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ά ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν,        θα πρέπει σε κάθε περίπτωση  να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ που δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Ετικέτες: , , , ,