ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Στα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών εγγραφές πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-13.00:

  1. με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στην αντίστοιχη γραμματεία καταθέτοντας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  2. με αυτοπρόσωπη παρουσία εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου (θεωρημένη εξουσιοδότηση) ενεργώντας για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου σπουδαστή στην αντίστοιχη γραμματεία καταθέτοντας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  3. ταχυδρομικά μέσω courier έχοντας εξουσιοδοτήσει τον υπάλληλο της courier όπως:
    1) καταθέσει στην αντίστοιχη γραμματεία σχολής ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση εγγραφής κανονικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο
    2) επιστρέψει  στον ενδιαφερόμενο την Βεβαίωση Εγγραφής που θα εκδοθεί από την γραμματεία.

 

Προεγγραφές (μόνο για κύκλους σπουδών):

Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου.Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με συστημένη επιστολή ή φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεγράφημα (Επικοινωνια) που πρέπει να περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέχρι και δύο βδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων.  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.

Υποψήφιοι Β Πλοίαρχοι – Β Μηχανικοί που φοιτούν ήδη σε κύκλο σπουδών και ως εκ τούτου βρίσκονται στην έδρα του ΚΕΣΕΝ, δεν δύνανται να ζητήσουν προσωρινή εγγραφή τους (προεγγραφή) σε έτερο κύκλο σπουδών. Ως εκ τούτου οφείλουν να εγγραφούν στον κύκλο σπουδών που επιθυμούν το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του.