Αντικατασταση Α.Ν.Ι. και Πιστοποιητικών Τμ. Ειδικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Π.Δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α), οι κάτοχοι Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78 και οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Δεξαμενοπλοίων καθώς και επιβατηγών (Ε/Γ) και επιβατηγών − οχηματαγωγών (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοίων, για να ναυτολογηθούν μετά την 31-12-2016, θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τον τύπο των κατεχομένων Πιστοποιητικών, με το νέο τύπο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας ή Πιστοποιητικού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  • Οι κατέχοντες Α.Ν.Ι. Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν. αποφοιτούν επιτυχώς από το νέο Ειδικό Τμήμα του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ή ΚΕΣΕΝ Μηχανικών αντίστοιχα, για προσαρμογή γνώσεων με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Μanila 2010) και αντικαθιστούν τον τύπο τους με το νέο τύπο αντίστοιχης τάξης, χωρίς άλλη διαδικασία εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Οι κατέχοντες πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων (Tanker Safety Basic), πλην των περιπτώσεων που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό με θαλάσσια υπηρεσία, με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους στο εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, αποκτούν ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενοπλοίων και ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων, υποκείμενα σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα.
  • Όσοι έχουν αποκτήσει παλαιού τύπου πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων με θαλάσσια υπηρεσία, το αντικαθιστούν λαμβάνοντας νέου τύπου πιστοποιητικό στο είδος δεξαμενοπλοίου στο οποίο έχουν διανύσει την υπόψη θαλάσσια υπηρεσία. (πετρελαιοφόρα/ χημικά δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια).
  •  Οι κατέχοντες πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων (Tanker Safety Advanced), με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους, αποκτούν το ανάλογο νέο πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης (Manila 2010, V/1−1 και V/1−2), εφόσον αποδεικνύουν διάνυση της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 του Π.δ. 141/2014 θαλάσσιας υπηρεσίας, υποκείμενο σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα.
  • Οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Επιβατηγών πλοίων (RORO) λόγω ενοποίησης των παλαιών Κανονισμών περί Επιβατηγών/ Οχηματαγωγών (RO – RO/Ε−Γ,V/2) και Επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ, V/3), πλέον σε έναν ενιαίο Κανονισμό (V/2), που αφορά σε όλα τα επιβατηγά πλοία, απαιτείται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα πιστοποιητικά με νέου τύπου τα οποία εκδίδονται από ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 141/2014.
  • Τα κατώτερα πληρώματα και λοιποί εργαζόμενοι σε Επιβατηγά πλοία οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων δύναται αντί της φοίτησης στα οικεία τμήματα του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, να εκπαιδεύονται στο πλοίο από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού, κάτοχο νέου τύπου πιστοποιητικού, στα γνωστικά αντικείμενα των προαναφερόμενων παραγράφων, ο οποίος τους χορηγεί σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στις Λιμενικές Αρχές, ή τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων ή τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές για ανάλογη πιστοποίηση.

Π.Δ. 141/2014

ΦΕΚ 1013Β/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ετικέτες:

Comments are Closed on this Post