Κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποψηφίων Πλοιάρχων- Μηχανικών Α΄-Β΄ Τάξης χωρίς Γνωμάτευση ΑΝΥΕ

1. Σε εφαρμογή οδηγιών ΥΝΑΝΠ για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού- covid-19 και λόγω παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην ΑΝΥΕ, παρέχεται ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ δυνατότητα εγγραφής χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης σωματικής ικανότητας από την ΑΝΥΕ στους κάτωθι κύκλους:

 • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 202, ΕΝΑΡΞΗ 22-04-2021)
 • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 298, ΕΝΑΡΞΗ 26-05-2021)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 298, ΕΝΑΡΞΗ 20-04-2021)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 299, ΕΝΑΡΞΗ 03-06-2021)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ B΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 183, ΕΝΑΡΞΗ 20-04-2021)

2. Αντί της γνωμάτευσης σωματικής καταλληλότητας από την ΑΝΥΕ, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν για εγγραφή, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντίστοιχο έγγραφο περί οφειλής της εν λόγω γνωμάτευσης, που θα παραλαμβάνουν από τη ΔΕΚΝ Δ΄ (πρώην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων)

3. Ωστόσο, προκειμένου να χορηγηθεί το αντίστοιχο δίπλωμα και να καταβληθεί η σχετική επιδότηση, η κατάθεση της υπόψη γνωμάτευσης ΑΝΥΕ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ το αργότερο μέχρι ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κύκλων.

Ετικέτες: , , , , , ,

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως έξι (06) μηνών στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν από 01-04-2021 μέχρι την 30-09-2021

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία παράτασης.

Οι ως άνω παρατάσεις ισχύουν δίχως να απαιτείται σχετική καταχώρηση επί του πιστοποιητικού, ούτε την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ή άλλων δικαιολογητικών.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε  εδώ

Ετικέτες: ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διαδικασία εγγραφών από 17-03-2021 σε Ειδικά Τμήματα και προαγωγικούς Κύκλους Σπουδών Πλ. Α΄-Β΄

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού «covid-19», όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 17-03-2021 και μέχρι νεωτέρας, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Εγγραφές σε Κύκλους Σπουδών και  Ειδικά Τμήματα (πλην ECDIS & BRM-BTM) θα γίνονται δεκτές:

α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία  και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

β) Με  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση  στον υπάλληλο courier από τον ενδιαφερόμενο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Εξουσιοδότηση ή  Υπεύθυνη Δήλωση (θα πρέπει να συμπληρωθεί στο ελεύθερο κείμενο το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης) που εκδίδεται από το www.gov.gr .

Ειδικότερα στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύουν τα κάτωθι:

 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται  στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.
 • Εφόσον στο φάκελο εμπεριέχονται περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, θα πρέπει τα αιτούμενα δικαιολογητικά να επισυνάπτονται σε κάθε αίτηση ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση πέραν του ενός Τμήματος κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από το site του ΚΕΣΕΝ (πατήστε εδώ) τις αντίστοιχες αιτήσεις για την εγγραφή τους στους Κύκλους Σπουδών και τα  Ειδικά Τμήματα.

Όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 08-03-2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 08-3-2021 και μέχρι νεωτέρας, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Για την εξυπηρέτηση των ναυτικών θα γίνονται δεκτές (είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω courier) εγγραφές στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. της 23ης-3-2021 καθώς και στα κάτωθι μόνον Ειδικά Τμήματα:

 • BRM Αντικατάσταση της 09ης Μαρτίου
 • Ιατρικών της 16ης Μαρτίου
 • RO-RO Passenger της 16ης Μαρτίου
 • Tanker Safety Advanced Oil της 29ης Μαρτίου
 • SSO (Αξιωματικών) της 16ης Μαρτίου
 • SSO A’ +B’ της 18ης Μαρτίου
 • Tanker Safety Basic της 31ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Advanced Oil της 16ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση RO-RO Passenger της 08ης και της 23ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Ιατρικών (Έκτακτο) της 24ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Basic της 29ης Μαρτίου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από το site του ΚΕΣΕΝ (πατήστε εδώ) τις αντίστοιχες αιτήσεις για την εγγραφή τους στον Κύκλο Σπουδών και τα ως άνω Ειδικά Τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

 

Όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 01-03-2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 01-03-2021, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών για το ως άνω χρονικό διάστημα θα γίνονται δεκτές (είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω courier) εγγραφές στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. της 23ης-3-2021 καθώς και στα κάτωθι μόνον Ειδικά Τμήματα:

 • SSO A’ +B’ της 03ης και της 18ης Μαρτίου
 • Ιατρικών της 08ης και της 16ης Μαρτίου
 • BRM Αντικατάσταση της 09ης Μαρτίου
 • Tanker Safety Basic της 16ης Μαρτίου
 • RO-RO Passenger της 16ης Μαρτίου
 • SSO (Αξιωματικών) της 16ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Basic της 08ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση RO-RO Passenger της 08ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Ιατρικών της 11ης και της 23ης  Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Advanced Oil της 16ης Μαρτίου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από την ιστοσελίδα του ΚΕΣΕΝ ( kesen.hcg.gr /?page_id=31) τις αντίστοιχες αιτήσεις για την εγγραφή τους στον Κύκλο Σπουδών και τα ως άνω Ειδικά Τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

 

Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού από την Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ειδικά όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Κατ’ εξαίρεση εγγραφές σε Ειδικά Τμήματα Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2021

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών, από την Πέμπτη 18-02-2021 (πέραν των εγγραφών στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. της 25ης-02-2021), θα γίνονται δεκτές κατ’ εξαίρεση και εγγραφές στα Ειδικά Τμήματα:

 • Tanker Safety Advanced LPG (έκτακτο) της 24ηςΦεβρουαρίου
 • RO-RO Passenger της 01ης Μαρτίου
 • SSO (Αξιωματικών) της 01ης Μαρτίου
 • SSO A’ +B’ της 03ης Μαρτίου
 • BRM (1 μέρας για ανανέωση παλαιών πιστοποιητικών) της 09ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Basic της 08ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση RO-RO Passenger της 08ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Ιατρικών της 11ης Μαρτίου

Οι εγγραφές γίνονται δεκτές  είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω courier.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού από την Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ειδικά όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , ,

Λειτουργία ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ από 11-02-21 έως και 28-02-21

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 11-02 έως και την 28-02-2021, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Θυρίδα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργεί (από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-  13:00) μόνον κατόπιν ραντεβού και μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) για την παραλαβή πιστοποιητικών και πτυχίων από δικαιούχους σπουδαστές.
 2. ii) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφών στους Κύκλους Σπουδών Β΄ Πλοιάρχων της 25-02-2021 (μόνον εφόσον υπάρχει σχετική Προεγγραφή του ναυτικού) και Α΄ Πλοιάρχων της 23-03-2021. Η υποβολή γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) και μόνο εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι εγγραφές γίνονται μέσω  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) θα πρέπει:

 • Να συνοδεύονται από σχετική εξουσιοδότηση στον υπάλληλο courier.
 • Η σχετική αίτηση εγγραφής να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).
 • Ο φάκελος να είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

 

 

Αιτήσεις εγγραφής για Ειδικά Τμήματα και επανεξετάσεις αυτών δεν θα γίνονται δεκτές για το ως άνω χρονικό διάστημα.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα μαθήματα των Κύκλων Σπουδών και των Ειδικών Τμημάτων (πλην ECDIS, BRM-BTM που έχουν ανασταλεί) όπως και οι εξετάσεις- επανεξετάσεις αυτών, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την διαδικασία της τηλεκατάρτισης.

Ετικέτες: , ,

Κύκλος σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ της 25ης Φεβρουαρίου 2021

Λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου συμμετεχόντων στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. που ξεκινά την 25-02-2021, οι υποβαλλόμενες στο εξής αιτήσεις ενδιαφερομένων σπουδαστών θα λαμβάνονται υπόψη για τον αμέσως επόμενο προγραμματισμένο Κύκλο Σπουδών της 22-04-2021.

Υπενθυμίζεται ότι:

 •  Οι υποψήφιοι σπουδαστές που έχουν υποβάλλει εγκαίρως αίτηση προεγγραφής, δύνανται να καταθέτουν τον πλήρη φάκελο εγγραφής  στο ΚΕΣΕΝ αυτοπροσώπως ή με σχετική εξουσιοδότηση, κατόπιν ραντεβού, έως την Τρίτη 23-02-2021.
 • Εγγραφές θα γίνονται δεκτές και μέσω αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση  στον υπάλληλο courier.
 • Η σχετική αίτηση εγγραφής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).
 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ECDIS, BRM-BTM και MEDICAL CARE

Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του ΥΝΑΝΠ, στο σύνολο των  Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων. Ως εκ τούτου τα προγραμματισμένα για τον μήνα Νοέμβριο μαθήματα Ειδικών Τμημάτων με  εργαστηριακές- κλινικές εφαρμογές του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων (ECDIS, BRMBTM και MEDICAL CARE) καθώς και οι εξετάσεις αυτών, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 07-11-2020 Ανακοίνωση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛOΙΑΡΧΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 07-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 07-11-2020, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α)  Τα μαθήματα Ειδικών Τμημάτων με  εργαστηριακές- κλινικές εφαρμογές (ECDIS, BRM-BTM και MEDICAL CARE) καθώς και οι εξετάσεις αυτών, αναστέλλονται.

Β)  Τα μαθήματα των λοιπών Ειδικών Τμημάτων καθώς και των Κύκλων Σπουδών, όπως και οι εξετάσεις αυτών μετά το πέρας των μαθημάτων, θα πραγματοποιούνται με την διαδικασία της τηλεκατάρτισης.

Γ)   Η εμβόλιμη εξεταστική υποψήφιων Β’ Πλοιάρχων από  12-11-2020 έως και 13-11-2020 θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεκατάρτισης.

Δ) Η διαδικασία πραγματοποίησης των Επανεξετάσεων Ειδικών Τμημάτων θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση

 

 • ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α) Η Θυρίδα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργεί (από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-  13:00) μόνο για την παραλαβή πιστοποιητικών και πτυχίων δικαιούχων σπουδαστών και σε επείγουσες περιπτώσεις, μόνον κατόπιν ραντεβού.

Β) Εγγραφές σε Ειδικά Τμήματα και Κύκλους Σπουδών θα γίνονται δεκτές και μέσω  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον  φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης, χορηγώντας στον υπάλληλο courier τη σχετική Βεβαίωση Εγγραφής Σπουδαστή.

Ειδικά για τον Κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Ά τάξης Ε.Ν που ξεκινά την 19η-11-2020 (εκπαιδευτική σειρά 295), οι υποψήφιοι σπουδαστές που έχουν υποβάλλει εγκαίρως αίτηση προεγγραφής, δύνανται να καταθέτουν τον πλήρη φάκελο εγγραφής  στο ΚΕΣΕΝ αυτοπροσώπως ή με σχετική εξουσιοδότηση, κατόπιν ραντεβού.

Γ) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις Προεγγραφών Κύκλων Σπουδών Πλοιάρχων Α’ και Β’.

Για επείγοντα ραντεβού ή τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις- πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων στα τηλ.: 210-4823853 (εσωτερικά:  810 ή 811 ή 812 ή 813), 210-4818753 καθώς και στο email: kesenpl@hcg.gr

Ετικέτες: , , , , ,

Παραλαβή πτυχίων ERM-ERS

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των τμημάτων ειδικής εκπαίδευσης ERM-ERS ότι από σήμερα Τετάρτη 22/02/2017 τα πτυχία τους είναι προς διάθεση στη Γραμματεία της Σχολής.

Ετικέτες: ,

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης Μελέτης για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ όπως επισκεφθούν τον υπερσύνδεσμο http://system.com.gr/kesen και συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Η καταγραφή των απόψεων των σπουδαστών είναι σημαντική και μείζονος σημασίας για τη διάγνωση των αναγκών που απορρέουν από τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση

Ετικέτες:

Υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών ERS-ERM

Συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’-Γ’ σχετικά με την υποχρέωση κατοχής από Αξιωματικούς μηχανής του Πιστοποιητικού εκπαίδευσης στον Προσομοιωτή Μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά – πνευματικά συστήματα ελέγχου (ERS-ERM), γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 1. Από τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α’/2014) όπως ισχύει, που αφορούν στα ειδικά προσόντα για την απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Μηχανικού Α’ – Β’ – Γ΄ τάξης Ε.Ν. ΔΕΝ υφίσταται απαίτηση για κατοχή του αναφερόμενου πιστοποιητικού.
 2. Από τα διαλαμβανόμενα στην Υ.Α. αριθ.πρωτ.:3636/04/2015/13-5-2015 (ΦΕΚ 1013 Β’/2015) όπως ισχύει, που αφορούν στις προϋποθέσεις αντικατάστασης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας με νέου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (MANILA 2010), ομοίως ΔΕΝ υφίσταται απαίτηση για κατοχή του αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Σχετικό Έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’-Γ’

Ετικέτες: ,

Επίσημη αργία περιφέρειας Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη (29 Αυγούστου)

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων -Μηχανικών θα παραμείνει κλειστό λόγω της επίσημης αργίας στη περιφέρεια του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ανακοίνωση

Ετικέτες:

Αντικατασταση Α.Ν.Ι. και Πιστοποιητικών Τμ. Ειδικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Π.Δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α), οι κάτοχοι Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78 και οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Δεξαμενοπλοίων καθώς και επιβατηγών (Ε/Γ) και επιβατηγών − οχηματαγωγών (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοίων, για να ναυτολογηθούν μετά την 31-12-2016, θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τον τύπο των κατεχομένων Πιστοποιητικών, με το νέο τύπο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας ή Πιστοποιητικού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Οι κατέχοντες Α.Ν.Ι. Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν. αποφοιτούν επιτυχώς από το νέο Ειδικό Τμήμα του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ή ΚΕΣΕΝ Μηχανικών αντίστοιχα, για προσαρμογή γνώσεων με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Μanila 2010) και αντικαθιστούν τον τύπο τους με το νέο τύπο αντίστοιχης τάξης, χωρίς άλλη διαδικασία εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Οι κατέχοντες πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων (Tanker Safety Basic), πλην των περιπτώσεων που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό με θαλάσσια υπηρεσία, με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους στο εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, αποκτούν ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενοπλοίων και ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων, υποκείμενα σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα.
 • Όσοι έχουν αποκτήσει παλαιού τύπου πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων με θαλάσσια υπηρεσία, το αντικαθιστούν λαμβάνοντας νέου τύπου πιστοποιητικό στο είδος δεξαμενοπλοίου στο οποίο έχουν διανύσει την υπόψη θαλάσσια υπηρεσία. (πετρελαιοφόρα/ χημικά δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια).
 •  Οι κατέχοντες πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων (Tanker Safety Advanced), με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους, αποκτούν το ανάλογο νέο πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης (Manila 2010, V/1−1 και V/1−2), εφόσον αποδεικνύουν διάνυση της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 του Π.δ. 141/2014 θαλάσσιας υπηρεσίας, υποκείμενο σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα.
 • Οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Επιβατηγών πλοίων (RORO) λόγω ενοποίησης των παλαιών Κανονισμών περί Επιβατηγών/ Οχηματαγωγών (RO – RO/Ε−Γ,V/2) και Επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ, V/3), πλέον σε έναν ενιαίο Κανονισμό (V/2), που αφορά σε όλα τα επιβατηγά πλοία, απαιτείται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα πιστοποιητικά με νέου τύπου τα οποία εκδίδονται από ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 141/2014.
 • Τα κατώτερα πληρώματα και λοιποί εργαζόμενοι σε Επιβατηγά πλοία οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων δύναται αντί της φοίτησης στα οικεία τμήματα του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, να εκπαιδεύονται στο πλοίο από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού, κάτοχο νέου τύπου πιστοποιητικού, στα γνωστικά αντικείμενα των προαναφερόμενων παραγράφων, ο οποίος τους χορηγεί σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στις Λιμενικές Αρχές, ή τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων ή τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές για ανάλογη πιστοποίηση.

Π.Δ. 141/2014

ΦΕΚ 1013Β/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ετικέτες: