Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών, με σεβασμό στην προστασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του.

  1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)δια της αρμόδιας Υπηρεσίας  Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Αγ.Ι.Ρέντης

Σχολή Πλοιάρχων

Τηλέφωνο: 210 481 8753

e-mail: kesenpl@hcg.gr

Σχολή Μηχανικών

Τηλέφωνο: 210 481 0625

e-mail: kesenm@hcg.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 – Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Υπεύθυνος Κέντρου Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

Τηλέφωνο 213-137 1116

e-mail: didep@hcg.gr

  1. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΝΑΝΠ), όπως είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) , όπως κάθε φορά ισχύει.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν:

α) την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού,

β) την έκδοση Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας,

γ) την  καταβολή επιδότησης φοίτησης,

δ) την καταβολή μισθοδοσίας,

ε) την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

στ) τη διενέργεια προμηθειών

μέσω των ακόλουθων Τμημάτων του: Διεύθυνση Σπουδών, Τμήμα Γραμματείας, Τμήμα Διαχείρισης, Τμήμα Επιμελητείας, Τμήμα Επιστασίας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου  και γενικά  κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας:

(α)Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο/ναυτικό φυλλάδιο,

(β) Όνομα πατρός,

(γ) Όνομα μητρός,

(δ) Ημερομηνία γέννησης,

(ε) Φύλο,

(στ) Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου/ναυτικού φυλλαδίου,

(ζ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(η) Αριθμός τηλεφώνου,

(θ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

(ι) Αριθμός Μητρώου Εργάτου Θαλάσσης (ΜΕΘ),

(ια) Στοιχεία Ποινικών Μητρώων,

(ιβ) Στοιχεία Στρατολογικής κατάστασης,

(ιγ) Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)

(γ) Άρθρο 10 του ΓΚΠΔ

Παρατίθενται κάτωθι οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας  βάσει των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών

(α)Άρθρο 22 του ΠΔ 13/2018

(β) ν.4150/2013

(γ) Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει.

(δ) Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις Κ/Σ ΚΕΣΕΝ (1169 Β’/2015).

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το υποκείμενο των δεδομένων, άλλες Δημόσιες Αρχές, πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και λοιπών Δημόσιων Αρχών.

  1. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών, κατά περίπτωση, διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε  άλλες δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) αποκλειστικά στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων με το Φορέα μας. Τα δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση που ισχύει το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

   Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

  1. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων:

Το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

  1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων:

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό   Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.(12)

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  ή τον

περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του ΓΚΠΔ.(12)

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ(το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση )

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν  η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ .

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών.

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

  1. Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr –  Πολίτες –  Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

  1. Αναθεώρηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις  έννομες υποχρεώσεις του.