Υποβολή Αίτησης εγγραφής για κύκλους σπουδών υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

Ο/Η σπουδαστής/τρια θα υποβάλλει σε πρωτότυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ΑΙΤΗΣΗ – Απαιτείται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων και τη θέση πρωτότυπης υπογραφής. Η Υπεύθυνη Δήλωση που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται από το www.gov.gr στην οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί (στο ελεύθερο κείμενο) τα εξής:
  1. Είμαι κάτοχος του ναυτικού φυλλαδίου με Μ.Ε.Θ: …
          2. Τα δηλωθέντα στην αίτησή μου στοιχεία είναι ακριβή.
          3. Θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης υποψηφίων Μηχανικών….                  τάξης Ε.Ν.
          4. Από την _/_/_ (ημερομηνία τελευταίας απόλυσης) δεν είμαι ναυτολογημένος/-η.
          5. Κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν θα είμαι ναυτολογημένος/-η.
2. Πιστοποιητικό συμμετοχής (παραπεμπτικό) από ΔΕΚΝ Δ’ (2ας Μεραρχίας 18 – 1ος όροφος).
3. Φωτοτυπίες από Ναυτικό Φυλλάδιο (σελίδες 1-4-5- τελευταίας απόλυσης και επόμενη σελίδα).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψεις).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση της Σχολής: ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Λ.Φλέμιγκ 43 Τ.Κ. 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

ή Εναλλακτικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις η Αίτηση θα κατατίθεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στο kesenm@hcg.gr

Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου. Υποψήφιοι/ες που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών ναυτολογημένοι-ες μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kesenm@hcg.gr (σε μορφή .pdf). Η αίτηση προεγγραφής, για να γίνει δεκτή, απαιτείται να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους από τον πλοίαρχο. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.
Η εγγραφή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία της Σχολής στο οποίο θα επισυνάπτεται και η Βεβαίωση εγγραφής.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

espa