Υποβολή Αίτησης εγγραφής στο τμήμα Προσαρμογής γνώσεων μηχανικών Α’ – Β΄ και Γ΄ τάξης E.N.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  kesenm@hcg.gr (σε μορφή .pdf) την Αίτηση επισυνάπτοντας παράλληλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται από το www.gov.gr στην οποία θα πρέπει να έχει συμπληρώσει (στο ελεύθερο κείμενο) τα εξής:  «τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή»

Εναλλακτικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις η Αίτηση θα κατατίθεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στο  kesenm@hcg.gr

Η εγγραφή θα γίνεται στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που υπάρχει κενή θέση.

Η εγγραφή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία της Σχολής, στο οποίο θα επισυνάπτεται και η Βεβαίωση εγγραφής.

 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ