Υποβολή Δήλωσης επανεξέτασης μαθημάτων – Αίτησης ένστασης

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  kesenm@hcg.gr (σε μορφή .pdf) την αντίστοιχη Δήλωση / Αίτηση και Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται από το www.gov.gr στην οποία θα πρέπει να έχει συμπληρώσει (στο ελεύθερο κείμενο) τα εξής:  «τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου είναι αληθή»

Εναλλακτικά η Αίτηση θα κατατίθεται αυτοπροσώπως (χωρίς Υπεύθυνη Δήλωση) στη Γραμματεία της Σχολής.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α ΜΗΧ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Β ΜΗΧ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Β ΜΗΧ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

espa