Υποβολή Δήλωσης επανεξέτασης μαθημάτων – Αίτησης ένστασης

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  kesenm@hcg.gr (σε μορφή .pdf) την αντίστοιχη Δήλωση / Αίτηση Ψηφιακά βεβαιωμένη από το www.gov.gr 

Εναλλακτικά η Αίτηση θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Σχολής.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α ΜΗΧ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Β ΜΗΧ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Β ΜΗΧ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

espa