Υποβολή δικαιολογητικών επιδόματος φοίτησης

 1. Οι σπουδαστές/τριες που παρακολουθούν Κύκλους Σπουδών υποψηφίων Μηχανικών Α΄ και Β΄ Τάξης Ε.Ν. υποχρεούνται σε ηλεκτρονική συμπλήρωση των προβλεπόμενων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (κατά την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα εκάστου Κύκλου) στην Πλατφόρμα Συλλογής Απογραφικών Δελτίων
 2. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/η ολοκληρώσει εντός της ίδιας εκπαιδευτικής περιόδου περισσότερους του ενός (01) Κύκλους κατάρτισης, οφείλει να τροποποιεί το αρχικό απογραφικό εξόδου χωρίς να καταχωρεί νέο.
 3. Η είσοδος στην πλατφόρμα από τους/τις καταρτιζόμενους/ες γίνεται αποκλειστικά με χρήση των διαπιστευτηρίων τους στο TAXISnet.
 4. Η ανωτέρω διαδικασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της καταβολής του ποσού της προβλεπόμενης επιδότησης σε κάθε σπουδαστή/τρια.

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας απογραφικών δελτίων για καταρτιζόμενους

Επίσης ο/η σπουδαστής/τρια θα υποβάλλει σε πρωτότυπη μορφή και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – Απαιτείται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων και τη θέση πρωτότυπης υπογραφής.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ( τρίμηνης ισχύος) εφόσον ο/η δικαιούχος είναι έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
 4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων με τον δικαιούχο πρώτο όνομα.
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψεις).
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται από το www.gov.gr στην οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί (στο ελεύθερο κείμενο) τα εξής:
 1. Είμαι άγαμος/η ή έγγαμος/η σύμφωνα με το αρ. πρωτ. … πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 2. Φοιτώ στον … κύκλο σπουδών υποψηφίων Μηχανικών … τάξης  Ε.Ν. αρ. ……Εκπαιδευτικής σειράς και δεν έχω λάβει επιδότηση στο παρελθόν για τον ίδιο κύκλο σπουδών.
 3. Δεν είμαι ναυτολογημένος/η και δεν πρόκειται να ναυτολογηθώ σε κανένα πλοίο Ελληνικής ή ξένης Σημαίας για το χρονικό διάστημα από … έως … που διαρκεί ο ανωτέρω κύκλος σπουδών.
 4. Είμαι δικαιούχος / συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας … με IBAN …
 5. Aποδέχομαι την πίστωση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το σχετικό έμβασμα προς την τράπεζά μου …. (συμπληρώνεται μόνο από κατόχους λογαριασμών άλλης Τράπεζας)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης της Σχολής

ή εναλλακτικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση της Σχολής: ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Λ.Φλέμιγκ 43 Τ.Κ. 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

espa