Υποβολή δικαιολογητικών επιδόματος φοίτησης

Ο/Η σπουδαστής/τρια θα υποβάλλει σε πρωτότυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΕΝΤΥΠΟ Ι ΕΣΠΑ – Απαιτείται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων και τη θέση πρωτότυπης υπογραφής. Η ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου είναι η ημερομηνία έναρξης του κύκλου σπουδών.
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ ΕΣΠΑ – Απαιτείται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων και την θέση πρωτότυπης υπογραφής. Η ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου είναι η ημερομηνία λήξης του κύκλου σπουδών.
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – Απαιτείται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων και τη θέση πρωτότυπης υπογραφής.
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ( τρίμηνης ισχύος) εφόσον ο/η δικαιούχος είναι έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης.
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
 6. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων με τον δικαιούχο πρώτο όνομα.
 7. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψεις).
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται από το www.gov.gr στην οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί (στο ελεύθερο κείμενο) τα εξής:
 1. Είμαι άγαμος/η ή έγγαμος/η σύμφωνα με το αρ. πρωτ. … πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 2. Φοιτώ στον … κύκλο σπουδών υποψηφίων Μηχανικών … τάξης  Ε.Ν. αρ. ……Εκπαιδευτικής σειράς και δεν έχω λάβει επιδότηση στο παρελθόν για τον ίδιο κύκλο σπουδών.
 3. Δεν είμαι ναυτολογημένος/η και δεν πρόκειται να ναυτολογηθώ σε κανένα πλοίο Ελληνικής ή ξένης Σημαίας για το χρονικό διάστημα από … έως … που διαρκεί ο ανωτέρω κύκλος σπουδών.
 4. Είμαι δικαιούχος / συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας … με IBAN …
 5. Aποδέχομαι την πίστωση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το σχετικό έμβασμα προς την τράπεζά μου …. (συμπληρώνεται μόνο από κατόχους λογαριασμών άλλης Τράπεζας)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση της Σχολής: ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Λ.Φλέμιγκ 43 Τ.Κ. 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

ή Εναλλακτικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στο  kesenm.diax@hcg.gr

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

espa