Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:mhxanikos

Υποψήφιοι Μηχανικοί Α΄ τάξης Ε.Ν. έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης στον εκπαιδευτικό κύκλο σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το σύνολο της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του αντιστοίχου διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. (βλέπε επισήμανση 3)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση του υποψηφίου.
 2. Πιστοποιητικό (παραπεμπτικό) από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος) όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ναυτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος. (βλέπε επισήμανση 3)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).
 4. Φωτοτυπίες Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1-4-5- τελευταίας ΑΠΟΛΥΣΗΣ και επόμενη σελίδα) *Σε περίπτωση που ο Αιτών/ουσα κατά την ημέρα της εγγραφής είναι ναυτολογημένος/η, η φωτοτυπία τελευταίας ΑΠΟΛΥΣΗΣ κατατίθεται το αργότερο μια ημέρα πριν την έναρξη του κύκλου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποψηφίων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ τάξης Ε.Ν. εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

 

Επισημαίνεται ότι:

 1. Πριν την έναρξη των μαθημάτων ο σπουδαστής οφείλει να είναι απολυμένος, να έχει προσκομίσει την απόλυσή του και μέχρι το τέλος της φοίτησης του στον κύκλο να παραμείνει απολυμένος.
 2. Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου.
 3. Για το δικαιολογητικό με αριθμό 2 (εφ’ όσον πρόκειται για φοίτηση στον τελευταίο κύκλο) απαιτείται εξέταση υγειονομικής καταλληλότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας (υγειον. εξέταση μέχρι και έκδοση του δικαιολογητικού) μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 ημέρες.
 4. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πρέπει να περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2.  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.
 5. Το Τμήμα περιλαμβάνει έναν (01) κύκλο σπουδών που διαρκεί 112 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. Η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 20 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 16 διατίθενται για διδασκαλία και οι 4 για εξετάσεις.
 6. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 •  Όσοι υποψήφιοι Μηχανικοί Α΄ Τάξης, έχουν περατώσει τη φοίτησή τους σε έναν τουλάχιστον κύκλο σπουδών για την απόκτηση του αντίστοιχου Διπλώματος με την έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού Σπουδών ΚΕΣΕΝ (ΦΕΚ 1969Β΄/2015), αυτοί φοιτούν στο νέο κύκλο σπουδών σύμφωνα με το νέο κανονισμό και αποκτούν νέου τύπου Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της ΔΣ STCW (Manila 2010). Όσοι υποψήφιοι Μηχανικοί Α΄τάξης είχαν φοιτήσει με τον Παλαιό Κανονισμό στο έναν από τους δύο κύκλους Σπουδών και οφείλουν μαθήματα σε αυτόν δεν εξετάζονται σε αυτά.

 

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post