• Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)
  • Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.
  • Εκπαίδευση στον προσομοιωτή μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου (ENGINE SIMULATOR)
  • ERM Συμπληρωματικό (για κατόχους παλαιού τύπου ΕRS)