ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Υποβολή δικαιολογητικών επιδότησης Υποψήφιων Πλοιάρχων Ά και Β΄ Τάξης Ε.Ν.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, γνωρίζεται ότι τα δικαιολογητικά για την καταβολή επιδότησης υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ και B΄τάξης Ε.Ν. θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στην Διαχείριση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.
Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ εφόσον φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και είναι τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (πατήστε εδώ)
2. Αίτηση καταβολής Επιδόματος (πατήστε εδώ)
3.ΕΝΤΥΠΟ Ι ΕΣΠΑ (πατήστε εδώ)
4.ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ ΕΣΠΑ (πατήστε εδώ)
Επίσης, στον σχετικό φάκελο θα πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (τρίμηνης ισχύος) εφόσον ο/η δικαιούχος είναι έγγαμος/η.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
3. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων με τον δικαιούχο ως πρώτο όνομα (ή εφόσον αυτό δεν υφίσταται, σχετική βεβαίωση του Τραπεζικού Ιδρύματος).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψεις).

Για επείγοντα ραντεβού ή τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις- πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διαχείριση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων στο τηλ. 210-4834268 ή στο e-mail: kesendiax@hcg.gr

Ετικέτες: , , ,